Easy 2 Cast

talent search index

תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר האינטרנט Easy2Cast/ תקנון האתר

מבוא
אל פי סטודיו למשחק בע"מ (להלן: "איזי טו קאסט" או "החברה") מקדמת בברכה את הגולשים באתר ואת אלו אשר רכשו מנוי לשימוש בשירותיה ובמידע המתפרסם באתר מעת לעת. אתר איזי טו קאסט משמש כצינור מידע עם סיווגים שונים שנועדו לחבר בין מלהקים/מפיקי תוכן (להלן: "מלהקים" או "המלהק") ובין שחקנים, זמרים, דוגמנים, רקדנים, ניצבים, וטאלנטים בכלל בעולמות הבמה, הטלוויזיה, הקולנוע והדיגיטל (להלן: "מועמדים" או "המועמד"), בין אם לסרטים, פרסומות, הצגות וכל הפקה אחרת, בכל מדיה בין בתמורה ובין שלא בתמורה והכול לפי ההתקשרות הספציפית בין הצדדים ו/או נציגיהם (להלן ביחד: "המנויים"), באחריותם ועל חשבונם, בהתאם לדין ולהסכמות ביניהם בכפוף להרשמה בתשלום דמי מנוי ותנאי התקנון ומדיניות השימוש והפרטיות של האתר. השימוש באתר על ידי המנויים והגולשים (להלן: "המשתמשים"), בתכנים המוצגים בו ובמכשירי קצה שונים כפופים כאמור לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה להלן וכן לתנאי מדיניות הפרטיות.

אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.

בתקנון זה:

"תכנים" – נתונים, תכנים, מידע, בטקסט, בתמונות ו/או בקול ו/או בוידיאו, שיועמדו לרשות המשתמשים לשימושם בלבד, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, המאפשר צפייה בתכנים, בין אם תכנים אלו בבעלות איזי טו קאסט ובין אם הם בבעלות צד ג', המאפשר לאיזי טו קאסט זכות שימוש בהם.

"האתר" או "אתר החברה" – אתר איזי טו קאסט https://easy2cast.com/

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

 1. השימוש באתר
  השימוש באתר, לרבות בתכנים ו/או בשירותים ו/או במוצרים הכלולים בו, מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן.

השימוש באתר נחשב להסכמה משתמעת לכך שאתה מסכים לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי תקנון זה.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות החברה, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי איזי טו קאסט בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. המידע המופיע באתר אינו בגדר המלצה ליצירת התקשרות כזו או אחרת ואין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.

ידוע למשתמש באתר, כי שימוש בשירותים מסוימים באתר מוגבל למשתמשים בעלי כשירות לבצע פעולות משפטיות מחייבות. היה ובחר גולש שהינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס לעשות שימוש באתר, לרבות בתכנים ו/או שירותים ו/או מוצרים הכלולים בו, יראו את שימוש הגולש הנ"ל כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס החוקי שלו לעשות כן.

איזי טו קאסט רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים ו/או המוצרים ו/או התכנים המוצעים או הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי איזי טו קאסט בקשר לכך.

איזי טו קאסט אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי איזי טו קאסט, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל איזי טו קאסט או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, וכן כי המוצרים ו/או השירותים המסופקים במסגרת האתר יהיו נקיים מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים  ו-איזי טו קאסט לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. איזי טו קאסט אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

מבלי לגרוע מן האמור, החברה אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

כמו כן, אתה מאשר כי ידוע לך כי מסירת פרטים והרשמה באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה אינה כפופה למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין.

לשימת לבך, איזי טו קאסט שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר באמצעות קישור זה – לתקנון.

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר האינטרנט של איזי טו קאסט ניתן לפנות לנציגים מטעמה בכתובת דוא"ל [email protected]  איזי טו קאסט תעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.

אין לעשות באתר, בתוכנו שימוש אלא למטרות לשמן נועדו .

כמו כן, מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין להציג את תוכן האתר בתוך IFRAM (מסגרת) ללא אישור איזי טו קאסט מראש ובכתב. אין להפיץ ו/או להעתיק ו/או לפרסם, בין בגבולות ישראל ו/או מחוצה להן, את התוכן, המוצג בפורמט וידאו ו/או טקסט ו/או המוצג בכל מדיה אלקטרונית אחרת, ללא אישור איזי טו קאסט מראש ובכתב.

התוכן המוצג באתר נאסף ממקורות רבים ומתעדכן בפרופילים של המנויים לאתר, על ידם ובאחריותם. איזי טו קאסט עושה כל שביכולתה לספק מידע מקצועי, שלם ומדויק ולוודא שכך יעשה על ידי המנויים. עם זאת, אין לחברה שליטה על מקורות המידע והתוכן (לרבות אך מבלי לגרוע למידע המסחרי), ולפיכך איזי טו קאסט אינה נושאת באחריות כלשהי למידע ולתוכן המתפרסמים באתר ו/או בשירותים הסלולריים, ו/או ערבה לטיבם, ו/או לנכונותם, ו/או לתקפותם, ו/או לשלמותם, ו/או לדיוקם ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא.

 1. תכנים המפורסמים באיזי טו קאסט על ידי המשתמשים
  חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר, אך כך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לאתר.איזי טו קאסט רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.זכור: התכנים שתמסור לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האתר והחברה אינה יכולה לדעת אילו פניות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יפנה, ובאיזה אופן. על כן, החברה לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לפניות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות הפניות הנ"ל.איזי טו קאסט לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרם לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

במסגרת השימוש באתר, המשתמש רשאי ליצור פרופיל (להלן: "הפרופיל"). הפרופיל הוא למעשה ריכוז הנתונים האישיים (לרבות פרטי קשר) והכישורים של המשתמש וכולל מגוון שדות מידע למילוי. איזי טו קאסט רשאית להוסיף, לגרוע ולשנות את שדות המידע בפרופיל מעת לעת. פרופיל ראשוני ייוצר על ידי מערכת איזי טו קאסט באופן אוטומטי על בסיס פרטיו במידה ואלו מצויים באתר. המנויים יוכלו לאשר ולערוך את נתוניהם ו/או למלא את הנתונים שלהם וליצור לעצמם פרופיל הפרופיל הוא דינאמי. כל עדכון שיוזן בפרופיל יתעדכן באופן אוטומטי. המשתמש רשאי ליצור לעצמו פרופיל אחד בלבד ולעשות בו שימוש בעצמו בלבד.

במקומות מסוימים באתר, יש באפשרות המשתמש להעלות תמונת פרופיל ותכני וידאו, סטילס וכד'. בעצם העלאת הצילומים מצהיר המשתמש כי הוא בעל כל הזכויות בצילום המועלים, כי הוא רשאי להעלותם לאתר ולהעבירם לכל צד ג', ללא תנאי ו/או הגבלה, לרבות ללא מתן כל קרדיט, (יכולה להסביר לי את הכוונה?) וכי העברת הצילום כאמור תהא באחריותו הבלעדית והמלאה. מעת העלאת תמונת הפרופיל על ידי המשתמש כאמור, התמונה תועבר לכל משתמש. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת, כי העלאת תמונת הפרופיל על ידיו, מהווה הסכמה מפורשת להעברת תמונת הפרופיל לכל צד שלישי מנוי. בהעלאת תמונת הפרופיל על ידי המשתמש, מעניק המשתמש למפעילה רישיון, מתמיד, ללא תמורה, לעשות שימוש בתמונת הפרופיל בהתאם לתנאי שימוש אלה

כל אדם רשאי לפתוח את החשבון ללא תשלום. פתיחת החשבונות מחייבת מסירת פרטים מדויקים, עדכניים ומלאים, כפי שידרשו מעת לעת.

דע, כי במשלוח תכנים לפרסום באתר, הנך מקנה לאיזי טו קאסט  רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה (ראה הרחבה תחת הכותרת "קניין רוחני", להלן). משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לפרסום באתר. (צריכה שתסבירי לי את זה לא בטוחה שאני מבינה)

עליך לדעת, כי יכול וכל מידע שתמסור לפרסום באיזי טו קאסט יהא גלוי לכל משתמש אחר ברשת האינטרנט. על כן, עליך לנהוג בהיגיון, בזהירות ובתבונה במסירת פרטים אישיים, כמו גם בטיפול בפניות המתקבלת אצלך בעקבות השימוש באתר או בעקבות פרסום פרטים מזהים כלשהם.

איזי טו קאסט ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר ובמכשירי הקצה השונים. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי האתר. איזי טו קאסט מבהירה, כי מידע זה אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית, והינו בגדר המלצה בלבד. משכך, איזי טו קאסט אינה אחראית לתכנים אלה ולתוצאות – ישירות ועקיפות – של השימוש בהם, העלולות להיגרם לך או לצדדים שלישיים אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלה, וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

יתכן כי באתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם. מאחר ולאיזי טו קאסט אין שליטה על אתרי אינטרנט ומקורות שכאלה, הנך מאשר ומסכים כי איזי טו קאסט אינה אחראית לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם, לתכנים, פרסומות, או חומרים אחרים ("החומרים") שנמצאים באתרים או מקורות כאלו. כמו כן הנך מאשר ומסכים כי איזי טו קאסט לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים.

 1. קניין רוחני
  מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר האינטרנט איזי טו קאסט – לרבות, מבלי לגרוע, בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין וחלקם אף מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להציג, להנפיק רישיון, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של איזי טו קאסט או (לפי העניין) של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות, בכתב ומראש. שמה של איזי טו קאסט, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של איזי טו קאסט.על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיך לפרסום באיזי טו קאסט נשארות בבעלותך. עם זאת, עליך להישמר, שלא למסור לאיזי טו קאסט תכנים שאתה אינך בעל זכויות הקניין הרוחני בהם ו/או במקום שיוצרי התוכן לא ויתרו על זכותם המוסרית ולהשמיט קרדיט שנדרש בגין צילום ו/או יצירה של צדדים שלישיים אלא אם אלה ויתרו על כך מפורשות כאמור. במסירת תוכן כלשהו לפרסום באיזי טו קאסט, הנך מאשר כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו, וכי הנך בר-רשות להתרת פרסומם באיזי טו קאסט ללא כל קרדיט והאחריות לעניין מתן קרדיט לא תהא של איזי טו קאסט בשום מקרה. במסירת תוכן לפרסום באיזי טו קאסט, הנך מקנה לה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתה, בכל שירותי התוכן שהיא מספקת, ובכל מכשיר קצה.

 

 1. דואר אלקטרוני (דוא"ל) ופרטיות
  פרטי כתובת הדוא"ל שלך ופרטים נוספים אודותיך, לרבות כל נתון אחר שיופר על סמך ניתוח פרטים אלו, אשר הגיעו לידי החברה במסגרת ההרשמה ו/או השימוש באתר, כפופים לכללי הגנת הפרטיות של איזי טו קאסט. החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר החברה. במקרה זה רשאית איזי טו קאסט למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי. למידע נוסף, ראה הכללים בדבר הגנת הפרטיות(ראה -מדיניות הפרטיות באיזי טו קאסט.על אף האמור לעיל, דע כי רוב השירותים באתר איזי טו קאסט טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך ודרכי ההתקשרות עמך. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים טעוני הרישום.הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים יישמרו במאגר המידע של איזי טו קאסט. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.
  (אמרנו שאנחנו צריכים לרשום את מאגר המידע שלנו)עם רשומך במאגר המידע של איזי טו קאסט, תהא איזי טו קאסט רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל איזי טו קאסט לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לאיזי טו קאסט.  פנייה של מנויים לא תיחשב למידע פרסומי ושיווקי אם תכנה הנו פנייה בהצעה שלשמה נרשמו ורכשו מנוי באתר.

 

 1. פרסומות ומידע מסחרי
  החברה, וכן מי שקיבל היתר ממנה בכתב, והם בלבד, רשאים לפרסם באתר איזי טו קאסט פרסומות ומידע מסחרי מטעמה או מטעם צד שלישי, בכל דרך שתראה לנכון. חל איסור מוחלט למחוק, לפגוע, לשבש, להתערב או להתנגד לכל פרסומת או מידע מסחרי כאמור, בכל אמצעי או דרך. איזי טו קאסט תהא רשאית, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי אחר שפורסמו בניגוד לתנאי השימוש.האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לאיזי טו קאסט אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר.

 

 1. רכישת מנוי לתכנים באתר

החברה תאפשר לציבור הגולשים, מעת לעת, על פי שיקול דעתה, לרכוש מנוי ("המנוי") בעבור תשלום דמי מנוי חודשיים, אשר יאפשר צפייה בתכנים שונים ("תכנים בתשלום").
כל גולש יהיה רשאי לרכוש מנוי לצורך גישה לתכנים בתשלום
השימוש בשירותים המוצעים באתר זה, חלקם או כולם, כרוך בתשלום מסוגים שונים ובתעריפים שונים, שיקבעו על פי שיקול דעתה של איזי טו קאסט, ויפורסמו באתר מעת לעת. מבלי לגרוע מכלליות האמור:
לענין מלהקים – דמי השירות החודשיים ייגבו מראש מדי חודש בחודשו, בהתאם לאמצעי התשלום הנבחר, כל עוד לא בוטל השירות, הופסק,  או הוקפא כאמור להלן ותשלומם מאפשר גישה למאגר המלא של המועמדים, אך למניעת ספק מובהר כי אין לאיזי טו קאסט התחייבות להיקף מסויים של מועמדים המנויים באתר, התאמתם לצרכי המלהקים ו/או לפרטים המתפרסמים באתר על ידי המועמדים ו/או לכל עניין שקשור בכך.
לענין מועמדים הרוכשים שירותים מנוי – דמי השירות החודשיים ייגבו מראש מדי חודש בחודשו, בהתאם לאמצעי התשלום הנבחר, כל עוד לא בוטל השירות או הופסק, כאמור להלן. למען הסר ספק, מובהר כי באחקיות המועמדים למלא בתוכן את הפרופיל ועל הצד הטוב ביותר, על המידע המתפרסם על ידם להיות מהימן ונקי מזכויות קניין רוחני והכול כמפורט בתקנון ותנאי השימוש להלן. מובהר למניעת ספק כי לחברה אין שליטה על כמות הנרשמים לאתר, למלהקים ולהזדמנויות והפניות שתתקבלנה אם בכלל מהמלהקים למועמדים ואין לה כל מחוייבות לעניין זה.

 1. ביטול, הפסקה או הקפאה:

מנויים  רשאים להודיע בכל עת בה יחפצו על ביטול השירות לאתר , באמצעות אחת הדרכים הבאות: בהודעה בעל-פה במשרדי איזי טו קאסט; בפניה למוקד שירות הלקוחות של איזי טו קאסט בטלפון 0512099319; באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת [email protected]; באתר (באמצעות לחיצה על הלינק המיועד לכך, המופיע בעמוד "האזור האישי" באתר, תחת לחצן "ביטול מנוי"); או באמצעות פניה בדואר אל איזי טו קאסט (חברת אל פי סטודיו בע"מ) לכתובת חפץ חיים 8 , תל אביב, (להלן: "הודעת הביטול"). בהודעת הביטול על לקוח המנוי לציין את שמו ומספר תעודת הזהות שלו. איזי טו קאסט תחדל לחייב את המנוי בדמי השירות החודשיים לאתר בתוך שלושה ימי עסקים מיום מסירת הודעת הביטול, ובמידה והודעת הביטול נמסרה בדואר רשום – בתוך שישה ימי עסקים מיום מסירת הודעת הביטול למשלוח ("הביטול").

ובכפוף לביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

איזי טו קאסט רשאית להעניק ללקוחותיה הטבות לתקופה מוגבלת בזמן במהלכן יקבלו המשתמשים עדכון הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

השימוש במנוי הינו אישי והמנויים מתחייבים להימנע מהעברת שם המשתמש והססמא ("פרטי הכניסה") לצדדים שלישיים.

המנוי מצהיר כי ידוע לו, כי העברת פרטי הכניסה לצדדים שלישיים עלולה להביא לזיהוי שגוי שלו במערכת ולחשוף את פרטיו והפרופיל שלו. למען הסר ספק מובהר כי איזי טו קאסט לא תישא בכל אחריות שהיא בקשר עם נזק שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, אם וככל שייגרם, עקב הפרת תנאי שימוש אלה ובכללם ..

איזי טו קאסט שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות, או חלק ממנו, תוך או ללא הודעה למשתמש ולא תהא אחראית כלפי המנויים או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן כלשהו שייגרם עקב הפסקת השירות כאמור.

המנוי יהיה זמין למשתמש החל ממועד הרכישה (כהגדרתו להלן) על ידי המשתמש ועד לסיומו בהתאם לאמור בתקנון זה להלן. החיוב בגין המנוי ייגבה במלואו מראש עבור כל חודש שימוש (כהגדרתו להלן), מחשבון איזי טו קאסט שימסור המשתמש באתר בעת הרכישה. מובהר בזאת כי החיוב בגין המנוי אינו מותנה באופן כלשהו בהיקף השימוש במנוי, וכי המשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או זיכוי ו/או החזר כספי באם לא ניצל את המנוי בהיקף כלשהו ו/או אם ביטל המשתמש את המנוי במהלך חודש שימוש כלשהו עליו שילם מראש.

לצרכי תקנון זה, "חודש שימוש" הנו תקופה בת 30 ימים המתחילה ממועד הרכישה (כהגדרת מונח זה להלן). לדוגמה: אם תהליך הרישום הושלם ביום 10 בפברואר אז חודש השימוש הראשון יסתיים ביום 11 במרץ.

תקופת המנוי תהיה בהתאם לבחירת המשתמש (חודשי או שנתי) יחד עם זאת, המשתמש יהיה רשאי לבטל המנוי כמפורט בתכנון זה. ממועד ביטול המנוי, תיחסם בפני המשתמש הגישה לכל התכנים שבתשלום ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

החברה תהיה רשאית לבטל את המנוי או לשנות את  תנאיו ו/או התעריפים שלו לפי שיקול דעתה הבלעדי והודעה על כך תובא לידיעת המשתמשים וכל ביטול ו/או שינוי כאמור ייכנס לתוקפו לאחר שבעה (7) ימים ממועד מתן ההודעה.

כל רכישה של יוצר/שירות באתר, כפופה להוראות שלהלן:

(א)       כל הסכומים והמחירים המוצגים במחירון שבאתר כוללים מע"מ (במידה וחל תשלום מע"מ על הרכישה לפי כל דין), אלא אם צוין מפורשות אחרת;

(ב)       כרטיס האשראי שפרטיו מוזנים בחשבון איזי טו קאסט  שבאמצעותו מבקש המשתמש לשלם עבור המנוי, הינו כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי של צד שלישי כלשהו, המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברה כי השימוש בכרטיס האשראי הנ"ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי, וכי המשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את החברה באופן מיידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס האשראי כאמור;

(ג)        טרם ביצוע רכישה של מוצר ו/או שירות כלשהו, יידרש המשתמש להקליד את שם המשתמש והסיסמה של החשבון באתר איזי טו קאסט חברים ולשייך את הרכישה לחשבון כלשהו באיזי טו קאסט שופס שבו מוזן כרטיס אשראי באמצעותו משתמש זה מעוניין כי ייגבה ממנו תשלום עבור רכישה של מוצר ו/או שירות כלשהו באתר;

(ד)       לאחר אישור הפרטים ע"י חברות כרטיסי האשראי יישלח  למשתמש אישור רכישה לכתובת המייל שלו בשירות הדואר האלקטרוני של איזי טו קאסט איתה ביצע את ההתחברות לערוץ הייחודי שבאתר ("מועד הרכישה");

(ה)       המשתמש מתחייב בזאת כי כל הפרטים אותם הזין במהלך ההרשמה לביצוע הרכישה יהיו נכונים, מדויקים, מעודכנים ומלאים. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים על פי דין.

ידוע למשתמש, כי זמינות השירותים והמוצרים המוצעים כפופה להסכמים של החברה ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים בעלי הזכויות בתכנים אלו וכי החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או להסיר תוכן ספציפי מהאתר, באופן מיידי וללא התראה מראש ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

 

 1. הפסקת שימוש ושיפוי
  איזי טו קאסט רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותיה, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה, לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, סילוק מפורומים, אי-פרסום טוקבקים,חסימת IP, התחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, העברת דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא איזי טו קאסט, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר איזי טו קאסט, ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.

 

 1. חובות המשתמש

השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:

(א)       הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה (או צדדים שלישיים, לפי העניין) לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי, למעט על פי הקבוע במפורש בתנאי השימוש, המשתמש יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים הכלולים באתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.

(ב)       המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע המופץ בו, בתכנים, במוצרים ובשירותים אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.

(ג)        המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש באתר ו/או במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה,הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.

(ד)        המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

(ה)       המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי מגבלות בקשר לאבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות בעניין זה.

(ו)        למרות האמור לעיל מוסכם כי לא יראו בהודעות ועדכונים המתקבלים מהאתר ו/או מהמנויים לו כדואר זבל ככל והוא קשור לאתר , לפעילותו ולמטרותיו.

 

 1. איסור על דואר זבל

השימוש בכתובות דואר אלקטרוני של המנויים ו/או של כתובות המתפרסמות באתר מותנה במילוי מלא ומדויק של מדיניות אי משלוח דואר זבל כמפורט להלן:

(א)       איזי טו קאסט מתנגדת לתופעת דואר הזבל הגורמת נזקים כבדים לכל המעורבים במדיום הדואר האלקטרוני.

(ב)        נאסר עליך להשתמש בכתובות הדואר האלקטרוני של איזי טו קאסט ו/או של משתמשיה ו/או מנוייה לצורך או בקשר ליצירת ו/או משלוח דואר זבל, ו/או לביצוע כל פעולה הקשורה ביצירת ו/או משלוח דואר זבל, במישרין או בעקיפין, במעשה או במחדל, לרבות לצורך מצג כאילו נשלח דואר כזה משרתי איזי טו קאסט ו/או מכתובת הרשומה בשרתי איזי טו קאסט, וכן נאסר עליך להרשות לאחר להשתמש במנוי שלך כדי לדלות כתובות דואר אלקטרוני, בכל שימוש הקשור במישרין או בעקיפין במשלוח דואר זבל, והכל כפי שמפורט להלן.

(ג)        נאסר עליך להשתמש בכתובות הדואר האלקטרוני של איזי טו קאסט ו/או המשתמשים ו/או המנויים באתר, תוך הפרת כל דין, כללי או מיוחד, האוסר על יצירת ו/או משלוח דואר זבל, ו/או ביצוע כל פעולה הקשורה ביצירת ו/או משלוח דואר זבל, במישרין או בעקיפין, במעשה או במחדל.

(ד)        בין היתר, נאסר עליך להשתמש בשירותים של איזי טו קאס ובכתובות הדואר האלקטרוני של המתפרסמות באתר, תוך הפרת חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, חוק העוולות המסחריות, התשנ"ט-1999, חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, החוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001, חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, חוק העונשין, תשל"ז-1977, פקודת הנזיקין [נוסח חדש], ו/או כל תקנה או צו שניתנו על-פי או בהתאם לחוקים האמורים.

(ה)       הפרת מדיניות איסור משלוח דואר זבל, תקנה לאיזי טו קאסט הזכות לנקוט נגדך בכל ההליכים המשפטיים להם היא זכאית על-פי דין וכן לסיים כל שירות או תוכן לו אתה מנוי אצל איזי טו קאסט או אשר אתה מקבל מאיזי טו קאסט. כמו כן, במקרה של הפרת מדיניות דואר הזבל מצדך, תהא איזי טו קאסט רשאית לחסוםאת חשבונך.

לתשומת לבך, מובהר בזאת כי הפרת מדיניות איסור משלוח דואר זבל עלולה לגרור אחריה סנקציות פליליות ואזרחיות וקנס כספי.

 1. דוגמאות להפרת המדיניות :

כל אחת מההתנהגויות המפורטות להלן מהווה דוגמא להפרה מדיניות הדואר האלקטרוני ודואר הזבל, בין אם מתבצעת במעשה ובין אם מתבצעת במחדל, בין אם ננקטת במישרין ובין אם ננקטת בעקיפין:

* משלוח דואר אלקטרוני (כחלק מקבוצת נמענים גדולה) לנמען שלא ביקש לקבלו;

* הטעיית נמען בנוגע לדואר אלקטרוני שהוא מקבל, לרבות בנוגע למקור הדואר או למהותו, למשל על-ידי הטעייה בכל הנוגע לכתובת המקור של דואר אלקטרוני ו/או בשורת הנושא של דואר אלקטרוני;

* הטעיית מחשב, או כל חומרה או תוכנה, של נמען בנוגע לדואר אלקטרוני אשר הנמען אמור לקבל, לרבות בנוגע למקור הדואר או למהותו, למשל על-ידי הטעיה בכל הנוגע לכתובת המקור של דואר אלקטרוני ו/או בשורת הנושא של דואר אלקטרוני (spoofing) ו/או שימוש במחשבי ביניים ללא רשותם לצורך משלוח דואר אלקטרוני (open relay, open proxy);

* איסוף כתובות דואר אלקטרוני באופן אוטומטי או המוני באתרים או בכל מקום אחר (harvesting);

* שימוש בכתובות דואר אלקטרוני שנאספו באופן אוטומטי או המוני באתרים או בכל מקום אחר (harvesting);

* איסוף כתובות דואר אלקטרוני על ידי משלוח המוני של דואר אלקטרוני לכתובות משוערות (directory attack);

* שימוש בכתובות דואר אלקטרוני שנאספו על-ידי משלוח המוני של דואר אלקטרוני לכתובות משוערות (directory attack);

* משלוח המוני של דואר אלקטרוני (bulk email);

* שימוש או גרימת שימוש במחשב, או בכל חומרה או תוכנה, של איזי טו קאסט לצורך ביצוע אחד או יותר מההתנהגויות המפורטות מעלה.

* שליחת דואר אלקטרוני המכיל כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים(worms), ואנדלים(vandals), יישומים מזיקים (malicious applications), וכיו"ב.
כל מי שנוקט אחת או יותר מההתנהגויות האמורות ייחשב כמפר מדיניות איסור משלוח דואר זבל.

רשימת ההתנהגויות האמורות אינה ממצה וייתכנו התנהגויות נוספות המהוות הפרה של מדיניות איסור משלוח דואר זבל.